Zadzowoń do nas +34 935 168 380

Polityka Prywatności

WEB EXPERTS MANAGEMENT, S.L. (dalej "firma"), założona w RONDA DE SANT PERE N28-30 ENTLO A, 08010, BARCELONA (BARCELONA) HISZPANIA, z numerem CIF B66018946, Zarejestrowana w Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 43712, Folio 153, Hoja 436272 INFORMUJE:

Wykorzystanie domeny WWW.MINISTRYOFCANNABIS.COM jest poprawnie zarejestrowane przez firmę, z wszystkimi gwarancjami, zgodnie z ustawą 34/2002 z 11 lipca o Usługach Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznego. Jasne jest jednak, że niniejsze Warunki i Zasady są w pełni dostosowane do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, handlu elektronicznego, warunków umownych, własności intelektualnej i innych przepisów pomocniczych.

 

1. AKCEPTACJA WARUNKÓW I ZASAD

1.1.) Dostęp do niniejszej strony internetowej lub jej wykorzystanie w dowolnej formie oznacza akceptację każdego z tych Warunków i Zasad, zastrzegając, że spółka ma prawo do jej modyfikacji w dowolnym czasie. W związku z tym, będzie  obowiązkiem każdej osoby odwiedzającej i/lub Użytkownika, aby zapoznać się z warunkami i zasadami obowiązującymi w każdym przypadku, w którym uzyskujesz dostęp do tej witryny, więc jeśli nie zgadzasz się z którymś z warunków tutaj zawartych, musisz powstrzymać się od korzystania z tej witryny.

 

2. OBIEKT

2.1.) Za pośrednictwem strony WWW.MINISTRYOFCANNABIS.COM użytkownicy mają dostęp do różnych, udostępnianych im treści, usług, informacji i danych ("treści"). Firma zastrzega sobie prawo do modyfikowania w dowolnym momencie prezentacji, konfiguracji i lokalizacji strony internetowej, a także treści, produktów i usług w niej zawartych.

 

3. WARUNKI DOSTĘPU

3.1.) Dostęp do informacji o różnych produktach i usługach na stronie internetowej, a także do przeglądania, będzie bezpłatny, dlatego użytkownicy nie będą musieli rejestrować się i dostarczać swoich danych osobowych, ani też nie będą korzystać z haseł.

3.2.) Gdy konieczne jest podanie danych osobowych w celu uzyskania dostępu do określonych treści lub usług, użytkownicy zagwarantują ich prawdziwość, dokładność, autentyczność i ważność. Firma będzie traktować otrzymane dane w sposób odpowiedni i zautomatyzowany, zgodnie z ich charakterem lub przeznaczeniem, na warunkach wskazanych w części dotyczącej Zasad Ochrony Danych.

 

4. WARUNKI UŻYTKOWANIA

4.1.) Użytkownik zobowiązuje się do właściwego i zgodnego z prawem korzystania ze strony internetowej, a także treści i usług, zgodnego z obowiązującym prawem,  z Warunkami i Zasadami strony internetowej, z moralnymi i ogólnie przyjętymi dobrymi praktykami oraz zachowując porządek publiczny.

Użytkownik musi powstrzymać się od:

1. Nieautoryzowanego lub nieuczciwego korzystania z witryny i/lub treści, w nielegalnych celach lub skutkach, w niniejszych Warunkach i Zasadach zabrania się działań szkodliwych dla praw i interesów osób trzecich, lub które w jakikolwiek sposób mogą spowodować uszkodzenie, wyłączenie, przeciążenie, pogorszenie lub utrudnienie normalnego korzystania z usług lub dokumentów, plików i wszelkiego rodzaju treści przechowywanych na dowolnym sprzęcie komputerowym;

2. Uzyskania dostępu lub prób uzyskania dostępu do zasobów lub obszarów zastrzeżonych na stronie internetowej, nie spełniając warunków wymaganych do takiego dostępu;

3. Spowodowania uszkodzenia fizycznego lub logicznego systemu strony internetowej, jej dostawców lub stron trzecich;

4. Wprowadzania lub rozprzestrzeniania wirusów komputerowych lub innych systemów fizycznych lub logicznych, które mogą spowodować uszkodzenie fizycznego lub logicznego systemu firmy, jej dostawców lub stron trzecich;

5. Prób dostępu, wykorzystania i/lub manipulowania danymi firmy, zewnętrznych dostawców i innych Użytkowników;

6. Grania lub kopiowania, rozpowszechniania, umożliwiania publicznego dostępu za pośrednictwem jakiejkolwiek formy publicznego przekazu, przekształcania lub modyfikowania treści, chyba że ma wyraźne upoważnienie właściciela odpowiednich praw lub jest to prawnie dozwolone;

7. Usuwania, ukrywania lub manipulowania uwagami dotyczącymi praw własności intelektualnej lub przemysłowej oraz innymi danymi identyfikującymi prawa firmy lub stron trzecich włączonych do treści, a także technicznych urządzeń zabezpieczających lub wszelkich mechanizmów informacyjnych, które mogą być wstawiane do treści;

8. Prób uzyskania danych osobowych innych niż te, do których jest upoważniony do poznania, nielegalnego wykorzystania środków lub procedur niezgodnych z prawem, które mogą powodować wszelkiego rodzaju uszkodzenia. (Zobacz Wirusy, Trojany, Robaki, itp.)

9. W szczególności, jedynie oznajmiająco i nie kompletnie, Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać, nie rozpowszechniać, ani nie udostępniać osobom trzecim informacji, danych, treści, wiadomości, grafiki, rysunków, plików dźwiękowych i/lub obrazów, fotografii, nagrań, oprogramowania i, ogólnie rzecz biorąc, każdego rodzaju materiału, który:

a. W jakikolwiek sposób jest sprzeczny, umniejsza lub podważa podstawowe uznane konstytucyjnie prawa i wolności obywatelskie, a także zawarte w traktatach międzynarodowych i innych dokumentach ustawodawstwa;

b. Nakłania, zachęca lub promuje przestępczość, atakowanie kogoś, zniesławianie, przemoc lub, ogólnie rzecz biorąc, jest sprzeczny z prawem, moralnością, ogólnie przyjętymi dobrymi praktykami lub porządkiem publicznym;

c. Powoduje, zachęca lub promuje działania dyskryminujące postawy lub myśli ze względu na płeć, rasę, religię, przekonania, wiek lub stan;

d. Obejmuje, udostępnia lub zezwala na dostęp do produktów, elementów, wiadomości i/lub usług, które są związane z przestępstwem, są brutalne, obraźliwe, szkodliwe, poniżające lub, ogólnie rzecz biorąc, sprzeczne z prawem, moralnością i ogólnie przyjętymi dobrymi praktykami lub porządkiem publicznym;

e. Powoduje lub może wywoływać niedopuszczalny stan lęku lub strachu;

f. nakłania lub zachęca do podejmowania niebezpiecznych, ryzykownych lub szkodliwych praktyk dla zdrowia i równowagi psychicznej;

g. Jest chroniony przez prawo ochrony intelektualnej lub przemysłowej przynależności do firmy lub stron trzecich bez zezwolenia na zamierzone użycie;

h. Jest sprzeczny z honorem, osobistą i rodzinną intymnością lub z wizerunkiem danej osoby;

i. Stanowią dowolny rodzaj reklamy;

j. Zawiera jakikolwiek rodzaj wirusa lub programu, który uniemożliwia normalne działanie witryny.

 

 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1.) Firma nie gwarantuje stałego dostępu ani poprawnego wyświetlania, pobierania ani działania elementów i informacji zawartych na stronach firmy, które mogą być blokowane, ograniczane lub przerwane przez czynniki lub okoliczności, które są poza jej kontrolą .

5.2.) Firma może przerwać świadczenie usługi lub natychmiast rozwiązać związek z Użytkownikiem, jeśli wykryje, że korzystanie z jej Portalu lub jakiekolwiek oferowane w nim usługi są sprzeczne z niniejszymi Warunkami i Zasadami.

5.3.) Firma udostępnia użytkownikom adres e-mail [email protected] w celu ujawnienia wszelkich treści, które mogą mieć wpływ na działanie innych użytkowników, z zamiarem ich usunięcia w razie pojawienia się takiej potrzeby.

5.4.) Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody, straty, roszczenia lub wydatki, spowodowane przez:

i. zakłócenia, przerwy, awarie, zaniedbania, awarie telefoniczne, opóźnienia, blokady lub odłączenia z seci systemu elektronicznego, spowodowane niedoborami, przeciążeniami i błędami w liniach i sieciach telekomunikacyjnych, lub z jakiejkolwiek innej przyczyny pozostającej poza kontrolą firmy;

ii. Nielegalne wprowadzanie danych za pomocą programów złośliwych dowolnego rodzaju, takich jak wirusy komputerowe lub jakiekolwiek inne oprogramowanie, i za pośrednictwem dowolnych środków komunikacji;

iii. niewłaściwe nadużycia wobec stron internetowych firmy;

iv. błędy związane z bezpieczeństwem lub nawigacją spowodowane nieprawidłowym działaniem przeglądarki lub korzystaniem z jej niezaktualizowanych wersji. Administratorzy firmy zastrzegają sobie prawo do całkowitego lub częściowego wycofania treści lub informacji znajdujących się w sieci.

5.5.) Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogłyby wyniknąć z niewłaściwego korzystania z usług swobodnie dostępnych i używanych przez użytkowników Internetu. Ponadto firma jest zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności za treści i informacje, które mogą być otrzymywane w wyniku formularzy zbierania danych, a są one takie same tylko w przypadku świadczenia opisanych usług oferowanych przez firmę, Usługi takie jak handel internetowy i wniosek budżetowy. Z drugiej strony, w przypadku spowodowania szkód i strat wynikających z nielegalnego lub nieprawidłowego korzystania z wyżej wymienionych usług.

 

6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

6.1.) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe lub znaki wyróżniające, wszelkie prawa własności przemysłowej i intelektualnej, treści i/lub innych elementów wstawionych na stronie są wyłączną własnością firmy i/lub stron trzecich, które mają wyłączne prawo do korzystania z nich w ruchu ekonomicznym. W żadnym wypadku dostęp do strony internetowej nie oznacza żadnego zrzeczenia się, przeniesienia, licencji lub całkowitej lub częściowej cesji tych praw, chyba że wyraźnie określono inaczej. Niniejsze Warunki i Zasady strony internetowej nie przyznają Użytkownikom żadnych innych praw do użytkowania, zmiany, wykorzystywania, powielania, rozpowszechniania lub publicznego udostępniania strony internetowej i/lub jej Treści, innych niż wyraźnie określone w niniejszym dokumencie. Wszelkie inne wykorzystanie jakichkolwiek praw będzie podlegać wcześniejszemu i wyraźnemu upoważnieniu, specjalnie przyznanemu w tym celu przez firmę lub właściciela praw stron trzecich.

 6.2.) Treści, teksty, zdjęcia, projekty, logotypy, obrazy, programy komputerowe, kody źródłowe i, ogólnie rzecz biorąc, wszelki twór intelektualny istniejący na tej stronie, a także strona jako całość, jako multimedialne dzieło artystyczne, są chronione jako prawa autorskie przez organ własności intelektualnej. Firma jest właścicielem elementów składających się na szatę graficzną swojej strony internetowej, menu, przyciski nawigacyjne, kod HTML, teksty, obrazy, tekstury, grafiki i wszelkie inne treści na stronie internetowej lub, w każdym przypadku, posiada odpowiednie upoważnienie do użycie wymienionych elementów. Treści udostępnione na tej stronie nie mogą być powielane w całości ani w części, jak również przekazywane, ani rejestrowane przez system wyszukiwania informacji, w jakiejkolwiek formie lub na jakimkolwiek nośniku, chyba że udzielono uprzedniej zgody, na piśmie. 

6.3.) Zabrania się również usuwania, ominięcia lub manipulowania "prawami autorskimi" i firmą, a także technicznymi urządzeniami zabezpieczającymi lub wszelkimi mechanizmami informacyjnymi, które mogą zawierać treść. Użytkownik niniejszej strony internetowej zobowiązuje się do przestrzegania praw i unikania wszelkich działań, które mogłyby zaszkodzić, zastrzegając w każdym przypadku firmie korzystanie z wszelkich środków lub czynności prawnych, które mu odpowiadają, w obronie jego uzasadnionych praw własności intelektualnej i przemysłowej.

 

7. OCHRONA DANYCH

7.1.) Aby skorzystać z niektórych Usług, Użytkownicy muszą wcześniej podać określone dane osobowe. W tym celu firma automatycznie przetworzy dane osobowe zgodnie z Ogólnymi Przepisami o Ochronie Danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W tym celu użytkownik może uzyskać dostęp do polityki stosowanej podczas przetwarzania danych osobowych (POLITYKA OCHRONY DANYCH), jak również ustalenie wcześniej ustalonych celów, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Danych przedstawionymi w Internecie.

 

8. DŁUGOŚĆ I ZAKOŃCZENIE

8.1.) Świadczenie usług na tej stronie internetowej i innych usług ma zasadniczo charakter nieokreślony. Firma może jednak zakończyć lub zawiesić dowolne usługi portalu. Jeżeli jest to możliwe, firma ogłosi wcześniej zakończenie lub zawieszenie świadczenia określonej usługi.

 

9. SIŁA WYŻSZA

9.1) Firma nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia usług, jeżeli wynika to z przedłużających się przerw w zasilaniu, awarii linii telekomunikacyjnej, konfliktów społecznych, strajków, buntów, wybuchów, powodzi, działań i zaniedbań rządu, i ogólnie wszystkie przypadki określane jako siła wyższa.

 

 

10. PLIKI COOKIES UŻYWANE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ

10.1.) Zgodnie z wytycznymi hiszpańskiej Agencji ds. Ochrony Danych, szczegółowo opisujemy wykorzystanie plików cookie przez tę stronę internetową, aby poinformować Cię tak dokładnie, jak to tylko możliwe.

 

Ta strona korzysta z następujących plików cookie: Program afiliacyjny Ministry of Cannabis

 

Ta strona korzysta z następujących plików cookie stron trzecich: Google Analytics

 

10. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

10.1.) Niniejsze Warunki i Zasady podlegają prawu hiszpańskiemu. W zakresie dozwolonym przez prawo, strony wyraźnie zrzekają się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, przed którą mogą odpowiadać i zgadzają się poddać jurysdykcji sądów i trybunałów regionu, w którym mieści się spółka.