Bel +34 935 168 380

Privacybeleid

WEB EXPERTS MANAGEMENT, S.L. (verder "het bedrijf"), gevestigd in RONDA DE SANT PERE N28-30 ENTLO A, 08010, BARCELONA (BARCELONA) SPANJE, met CIF-nummer B66018946, geregistreerd bij Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 43712, Folio 153, Hoja 436272. INFORMEERT :
Het gebruik van het domein WWW.MINISTRYOFCANNABIS.COM het is correct geregistreerd door het bedrijf, met alle garanties, zoals bepaald in Wet 34/2002, van 11 juli, op diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel. Het is echter duidelijk dat deze juridische voorwaarden volledig zijn aangepast aan de geldende regelgeving met betrekking tot de gegevensbescherming, elektronische handel, contractvoorwaarden, intellectuele eigendom en andere aanvullende bepalingen.

1.- AANVAARDING VAN DE JURIDISCHE VOORWAARDEN
1.1.) Toegang tot deze website, of het gebruik ervan in welke vorm dan ook, impliceert de aanvaarding van elk van deze juridische voorwaarden, en behoudt het bedrijf het recht om deze op elk gewenst moment te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van elke bezoeker en / of gebruiker, aandachtig de wettelijke voorwaarden voor geldig gebruik te lezen elk e keer wanneer u deze website bezoekt, als u het niet eens bent of uzelf niet kunt vinden met een van de hierin vermelde voorwaarden dan willen wij u er op aandringen dat u zich van het gebruik van deze website website onthoudt.

2.- VOORWERP
2.1.) Via de website WWW.MINISTRYOFCANNABIS.COM krijgen de gebruikers toegang tot verschillende soorten inhoud, diensten, informatie en gegevens (de "inhoud") die beschikking worden gesteld. Het bedrijf behoudt zich het recht om op elk moment de presentatie, configuratie en locatie van de website, evenals de inhoud, producten en diensten die daarin worden aangeboden, te wijzigen.


3.- VOORWAARDEN VOOR TOEGANG
3.1.) Toegang tot de informatie van de verschillende producten en diensten op de website, evenals browsen, zal gratis en kosteloos zijn, daarom hoeven de gebruikers zich niet te registreren met de daaruit voortvloeiende levering van hun persoonlijke gegevens en zal het gebruik van een wachtwoord of wachtwoorden niet nodig zijn.
3.2.) Wanneer het noodzakelijk is om persoonsgegevens te verstrekken voor toegang tot bepaalde inhoud of diensten, garanderen gebruikers de waarachtigheid, nauwkeurigheid, authenticiteit en geldigheid ervan. Het bedrijf zal genoemde gegevens de corresponderende geautomatiseerde behandeling geven in overeenstemming met de aard of het doel ervan, in de voorwaarden die zijn aangegeven in het gedeelte over gegevensbeschermingsbeleid.


4.- GEBRUIKSVOORWAARDEN
4.1.) De gebruiker stemt ermee in om te allen tijden correct en wettig gebruik te maken van de website, evenals de inhoud en de diensten, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, de juridische voorwaarden van de website, de morele en de algemeen aanvaarde goede manieren.
De gebruiker moet afzien van:
1. Ongeoorloofd of frauduleus gebruik van de website en / of inhoud voor illegale doeleinden of effecten te gebruiken die verboden in deze juridische voorwaarden zijn en schadelijk voor de rechten en belangen van derden, of die op enige manier schade kunnen toebrengen, uitschakelen, overbelasten, verslechteren of belemmeren bij het normale gebruik van diensten of documenten, bestanden en alle soorten inhoud opgeslagen op elke computerapparatuur;
2. Toegang te krijgen tot of ongeautoriseerd zelf de toegang te verkrijgen tot beperkte delen van de website, zonder te voldoen aan de voorwaarden voor dergelijke toegang;
3. Schade te veroorzaken aan de fysieke of logische systemen van de website, haar leveranciers of derden;
4. Het introduceren of verspreiden van computervirussen of andere fysieke of logische systemen die waarschijnlijk schade aanrichten aan de fysieke of logische systemen van het bedrijf, zijn leveranciers of derden;
5. Poging tot het verschaffen van de toegang tot en of het gebruik / manipulatie van de bedrijfsgegevens, externe leveranciers en of andere Gebruikers;
6. Het bespelen, kopiëren, verspreiden of het verlenen van publieke toegang via elke vorm van openbare communicatie en daarbij de inhoud wijzigt of transformeert, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar heeft van het corresponderende rechten hebbende bedrijf;
7. Het verwijderen, verbergen of manipuleren van de aantekeningen op de intellectuele of industriële eigendomsrechten en andere gegevens ter identificatie van de rechten van het bedrijf of die van derden die zijn opgenomen in de inhoud, evenals technische bescherming of eventuele informatie mechanismen die in de inhoud kunnen worden ingevoegd;
8. proberen persoonlijke gegevens te verkrijgen anders dan de gegevens die bevoegd zijn om te weten, die middelen of procedures gebruiken die illegaal en of frauduleus zijn of die enige vorm van schade kunnen veroorzaken. (Zoals Virussen, Trojans, bugs, Wormen, enz.)
9. In het bijzonder, en alleen indicatief en niet uitputtend, verbindt de gebruiker zich ertoe informatie, gegevens, inhoud, berichten, grafische afbeeldingen, tekeningen, geluids- en / of beeldbestanden, foto's, opnames, software niet te verzenden, verspreiden of ter beschikking te stellen aan derden en in het algemeen elk ander soort materiaal die dat ondermijnen erkent door de grondrechten en openbare vrijheden die constitutioneel zijn erkend, in de internationale verdragen en in de rest van de wetgeving;
b. Crimineel, lasterlijk, lasterlijk, gewelddadig of in het algemeen in strijd met de wet, moraal, algemeen aanvaarde goede normen en waarden of tot de openbare orde aanzetten, aanzetten of bevorderen;
c. Induceert, aanspoort of bevordert tot discriminerende acties, attitudes of gedachten vanwege geslacht, ras, religie, overtuigingen, leeftijd of conditie;
d. Producten, elementen, berichten en / of diensten die crimineel, gewelddadig, aanstootgevend, schadelijk of vernederend zijn of kan een onaanvaardbare staat van angst en stress teweegbrengen. In het algemeen die in strijd zijn met de wet, de moraliteit en algemeen aanvaarde goede manieren;
F. Veroorzaken of aanzetten tot gevaarlijke, risicovolle of schadelijke praktijken voor gezondheid en psychisch evenwicht;
g. Het wordt beschermd door de wetgeving inzake intellectuele of industriële bescherming van het bedrijf of aan derden zonder toestemming voor het beoogde gebruik;
h. Wees in tegenspraak met eer, persoonlijke en familiale intimiteit of met het imago van de mensen;
i. elke vorm van reclame;
j. Het aanbrengen van elk type virus of programma dat de normale werking van de website verhindert.


5.- VERANTWOORDELIJKHEDEN
5.1.) Het bedrijf garandeert niet de voortdurende toegang, noch de correcte visualisatie, download of bruikbaarheid van de inhoud en informatie op de pagina's van de website. Deze kan worden belemmerd, gehinderd of onderbroken worden door factoren of omstandigheden die buiten de controle liggen .
5.2.) Het bedrijf kan de service onderbreken of de relatie met de gebruiker onmiddellijk stoppen als blijkt dat een gebruik van de portal of een van de daarin aangeboden services in strijd is met deze juridische voorwaarden.
5.3.) Het bedrijf stelt de Gebruikers een e-mailadres [email protected] ter beschikking, zodat alle inhoud die van invloed kan zijn op de activiteit van andere gebruikers wordt onthuld, met de bedoeling deze te corrigeren in het juiste geval .
5.4.) Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor schade, verliezen, claims, diefstal of uitgaven, door:
i. storingen, onderbrekingen, uitval van telefoons, vertragingen, blokkades, diefstal of ontkoppelingen in de werking van het elektronische systeem en internet veroorzaakt door tekortkomingen, overbelasting en fouten in telecommunicatielijnen en netwerken, of door enige andere oorzaak buiten de macht van het bedrijf;
ii. Onrechtmatige interruptiues door het gebruik van kwaadaardige programma's van welke aard dan ook en via elk communicatiemiddel, zoals computervirussen of andere;
iii. ongepast misbruik van de webpagina's van het bedrijf;
iv. beveiligings- of navigatiefouten veroorzaakt door een storing van de browser of door het gebruik van niet bijgewerkte versies daarvan. De beheerders van het bedrijf behouden zich het recht voor om inhoud of informatie die op internet aanwezig is geheel of gedeeltelijk te verwijderen.
5.5.) Het bedrijf sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die te wijten zou kunnen zijn aan het misbruik van de diensten die gratis beschikbaar en gebruikt worden door gebruikers van het Web. Het bedrijf is ook vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid voor de inhoud en informatie die kan worden ontvangen als gevolg van de formulieren voor het verzamelen van gegevens, zijnde dezelfde voor het aanbieden van de beschreven diensten die door het bedrijf worden aangeboden; Diensten zoals online handel en budgetaanvraag. Aan de andere kant, in het geval van het veroorzaken van schade en verliezen als gevolg van een ongeoorloofd of onjuist gebruik van de voornoemde diensten

 

6.- INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM
6.1.) De gebruiker erkent en accepteert dat alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens, alle rechten van industriële en intellectuele eigendom op de inhoud en / of enige andere elementen die op de pagina zijn ingevoegd het exclusieve eigendom van het bedrijf zijn en / of derden, die het exclusieve recht hebben om ze te gebruiken in het economisch belang. In geen enkel geval betekent toegang tot de website enige vorm van afstand, overdracht van licentie of volledige of gedeeltelijke overdracht van deze rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De huidige juridische voorwaarden van de webpagina verlenen de gebruikers geen ander recht op gebruik, wijziging, exploitatie, reproductie, distributie of openbare communicatie van de webpagina en / of de inhoud ervan dan die uitdrukkelijk hierin worden vermeld. Elk ander gebruik of gebruik van rechten is onderworpen aan het voorafgaande en allen na uitdrukkelijke toestemming die specifiek is verleend voor dit doel door het bedrijf of de derde eigenaar van de betreffende rechten.
6.2.) De inhoud, teksten, foto's, ontwerpen, logo's, afbeeldingen, computerprogramma's, broncodes en in het algemeen, elke intellectuele creatie op deze site, evenals de site als geheel, als een multimedia artistiek werk, zijn beschermd als auteursrecht door de wetgeving inzake intellectuele eigendom. Het bedrijf is eigenaar van de elementen die deel uitmaken van het grafische ontwerp van zijn website, de menu's, navigatieknoppen, HTML-codes, teksten, afbeeldingen, texturen, grafische afbeeldingen en elke andere inhoud van de website. Het heeft de bijbehorende autorisatie voor het gebruik van genoemde elementen. De inhoud die op deze website wordt verstrekt, mag niet in het geheel of gedeeltelijk worden hergebruikt, noch worden verzonden, noch worden geregistreerd door enig systeem voor het ophalen van informatie, in welke vorm of op welk medium dan ook, tenzij hiervoor vooraf schriftelijke toestemming wordt verleend van de bovengenoemde Entiteit.
6.3.) Het is ook verboden om het "auteursrecht" evenals de technische beschermingsinrichtingen, of enige informatiemechanismen die de inhoud kunnen bevatten, te verwijderen, te vermijden of te manipuleren. De gebruiker van deze website verbindt zich ertoe de aangekondigde rechten te respecteren en elke actie die hen zou kunnen schaden te voorkomen, waarbij hij in elk geval het bedrijf de uitoefening van alle middelen of juridische acties voorbehoudt die met hem overeenkomen ter verdediging van zijn legitieme rechten op intellectuele en industriële eigendom .


7.- GEGEVENSBESCHERMING
7.1.) Om sommige Services te gebruiken, moeten Gebruikers eerder bepaalde persoonlijke gegevens verstrekken. Hiervoor zal het bedrijf de persoonlijke gegevens automatisch verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016. Hiertoe heeft de gebruiker toegang tot het beleid dat wordt gevolgd bij de verwerking van persoonsgegevens (BELEIDSBEVEILIGING VAN GEGEVENS ) en het vaststellen van eerder vastgestelde doelen, zoals bepaald in de voorwaarden die zijn vastgelegd in het gegevensbeschermingsbeleid dat door het web wordt gepresenteerd.


8.- LENGTE EN BEËINDIGING
8.1.) Het verlenen van de service van deze website en de andere diensten heeft in principe een onbepaalde duur. Desondanks kan het bedrijf kan echter alle services van het portaal beëindigen. Wanneer dit gebeurt kondigt het bedrijf de beëindiging of opschorting aan van de vastgestelde service.


9.- OVERMACHT
9.1) Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van de onmogelijkheid om service te verlenen, als dit te wijten is aan langdurige onderbrekingen van de stroomvoorziening, telecommunicatielijnen, sociale conflicten, stakingen, rebellie, explosies, overstromingen, aardbevingen, een invasie van buitenaards leven, handelingen en nalatigheden van de overheid, en in het algemeen alle gevallen van overmacht.

 

10.- COOKIES DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN GEBRUIKT
10.1.) Volgens de richtlijnen van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming informeren we u verder met het gebruik van cookies die door deze website zijn gemaakt om u zo nauwkeurig mogelijk te informeren.

Deze website gebruikt de volgende eigen cookies: Affiliatieprogramma Ministry of Cannabis

Deze website gebruikt de volgende cookies van derden: Google Analytics


10.- TOEPASBARE WET EN JURISDICTIE
10.1.) Deze juridische voorwaarden zijn onderworpen aan de Spaanse wetgeving. Voor zover toegestaan door de wet, zien de partijen uitdrukkelijk af van enige andere jurisdictie die mogelijk correspondeert en overeen komt, om zich te onderwerpen aan de jurisdictie van de rechtbanken en tribunalen waar de bedrijfsnaam van de onderneming valt.