Zavolejte nám! +34 935 168 380

Ochrana osobních údajů

WEB EXPERTS MANAGEMENT, SL (dále jen "společnost"), zřízený v RONDA DE SANT PERE N28-30 ENTLO A , 08010, BARCELONA (BARCELONA) ŠPANĚLSKO, s číslem CIF B66018946, registrovaný v Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 43712, Folio 153 , Hoja 436272. INFORMACE: Používání domény WWW.MINISTRYOFCANNABIS.COM je společností řádně registrováno se všemizárukami, jak je stanoveno zákonem č. 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronického obchodu. Je však zřejmé, že tyto právní podmínky jsou plně přizpůsobeny platným předpisům týkajícím se ochrany údajů, elektronického obchodu , smluvních podmínek, duševního vlastnictví a dalších podpůrných ustanovení.


1.- PŘIJETÍ PRÁVNÍCH PODMÍNKŮ
1.1.) Přístup na tuto webovou stránku nebo její použití v jakékoliv formě znamená přijetí každého z těchto právních podmínek a vyhrazuje společnost právo kdykoli změnit je.Následně bude zodpovědností každého návštěvníka a / nebo uživatele, pečlivě číst právní podmínky platného užívání v každé z příležitostí, na kterých máte přístup na tyto webové stránky, takže pokud nesouhlasíte s žádným z zde uvedených podmínek za předpokladu, že se musíte zdržet používání tohoto webu.
 
2.- OBJEKT
2.1) Prostřednictvím WWW.MINISTRYOFCANNABIS.COM jsou uživatelům poskytnuty přístup k různým obsahům, službám, informacím a datům ("obsahům"), které jim bylyzpřístupněny. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli upravit prezentaci, konfiguraci a umístění webové stránky, jakož i obsah, produkty a služby, které jsou v ní poskytovány.
 
3.- PODMÍNKY PŘÍSTUPU
3.1.) Přístup k informacím o různých produktech a službách na internetových stránkách, stejně jako procházení, bude bezplatný a bezplatný, proto se uživatelé nebudou muset registrovat s následným doručením svých osobních údajů, ani se nepoužijí hesel nebo hesel.
3.2 ) Je-li nutné poskytnout osobní údaje pro přístup k určitému obsahu nebo službám, uživatelé zaručí jeho pravdivost, přesnost, pravost a platnost. Společnost poskytne uvedeným údajům odpovídající automatizované zpracování podle svého přirozenostinebo účelu v podmínkách uvedených v části o politice ochrany osobních údajů.
 
4.- PODMÍNKY POUŽITÍ
4.1) Uživatel souhlasí s tím, aby webové stránky a obsah a služby řádně a řádně využívaly v souladu s příslušnými právními předpisy , Právními podmínkami internetových stránek, morálními a obecně uznávanými osvědčenými postupy a veřejného pořádku.
Uživatel se musí zdržet:
1. Neoprávněné nebo podvodné používání webových stránek a / nebo obsahu pro nezákonné účely nebo efekty, které jsouv těchto právních předpisech zakázány , poškozují práva a zájmy třetích osob nebo které mohou jakýmkoli způsobem poškodit, znemožnit, přetížit, zhoršit nebo bránit běžnému používání služeb nebo dokumentů, souborů a veškerého obsahu uloženého v jakémkoli počítačovém zařízení ;
2. Přístup nebo pokus o přístup k prostředkům nebo zakázaným oblastem webových stránek bez splnění podmínek požadovaných pro tento přístup;
3. způsobit poškození fyzických nebo logických systémů webové stránky, jejích dodavatelů nebo třetích stran;
4. Zavádět nebo řídit počítačové viry nebo jiné fyzické nebo logické systémy, které by mohly způsobit poškození fyzických nebo logických systémů společnosti, jejích dodavatelů nebo třetích stran;
5. Pokus o přístup, používání a / nebo manipulaci s daty společnosti, s třetími stranami a dalšími uživateli;
6. Přehrávejte nebo kopírujte, distribuujte, povolte přístup veřejnosti prostřednictvím jakékoli formy veřejné komunikace, přeměňte nebo upravujte obsah, pokud nemáte výslovné oprávnění vlastníka odpovídajících práv nebo je zákonně povoleno ;
7. Smazat, skrýt nebo manipulovat s poznámkami o právech duševního nebo průmyslového vlastnictví a dalšími údaji identifikujícími práva společnosti nebo třetích stran začleněných do obsahu, jakož i technických ochranných zařízení nebo jakýchkoli informačních prostředků,které mohou být vloženy do obsahu ;
8. Pokuste se získat jiné osobní údaje, než ty, které jsou oprávněny znát, prostředky nebo postupy nezákonné, podvodné nebo které mohou způsobit jakýkoli druh škody. (Viz Viruses, Trojans, bugs, Worms atd.)
9. Uživatel se zejména zavazuje, že nebude předávat, šířit ani zpřístupňovat třetím stranám informace, údaje, obsah, zprávy, grafiku, výkresy, zvukové a / nebo obrazové soubory, fotografie, záznamy, software a obecně jakýkoli materiál, který:
na. Tímto způsobem je v mezinárodních smlouvách a ve zbytku právních předpisů v rozporu, zhoršuje nebo narušuje základní práva a veřejné svobody uznané ústavně;
b. Podněcovat, podněcovat nebo podporovat trestné, pomlouvačné, hanlivé, násilné nebo obecně v rozporu se zákonem, morálkou, všeobecně uznávanými osvědčenými postupy nebo veřejným pořádkem;
C. Vyvolává, podněcuje nebo podporuje diskriminační jednání, postoje nebo myšlenky z důvodu pohlaví, rasy, náboženství , přesvědčení, věku nebo stavu;
d. Začlenit, zpřístupňovat nebo umožňovat přístup k produktům, prvkům, zprávám a / nebo službám, které jsou trestné, násilné, urážlivé, škodlivé, ponižující nebo obecně v rozporu se zákonem, morálkou a obecně přijímanými dobrými pruhy nebo veřejným pořádkem;
a. Vyvolává nebo může vyvolat nepřijatelný stav úzkosti nebo strachu;
F. podněcovat nebo podněcovat k tomu, aby se zapojili do nebezpečných, rizikových nebo škodlivých postupů pro zdravotní a psychickou rovnováhu;
G. Je chráněn právními předpisy oochraně duševního nebo průmyslového vlastnictví, které patří společnosti nebo třetím stranám, aniž by bylo povoleno zamýšlené použití;
h. Být v rozporu s čestou, osobní a rodinnou intimitou nebo vlastním představou lidí;
i. Představuje jakýkoli druh reklamy;
j. Zahrňte jakýkoli typ nás nebo program, který zabraňuje normálnímu provozu webových stránek.
 
5.- ZODPOVĚDNOSTI
5.1.) Společnost nezaručuje neustálý přístup, ani správnou vizualizaci, stahování nebo užitečnost prvků a informací obsažených na stránkáchspolečnosti, které mohou být bráněny, bráněny nebo přerušeny faktory nebo okolnostmi, které jsou mimo její kontrolu .
5.2.) Společnost může tuto službu přerušit nebo okamžitě vyřešit vztah s Uživatelem, pokud zjistí, že jeho portál nebo jakákoli z nabízených služeb je v rozporu s těmito Právními podmínkami.
5.3.) Společnost zpřístupňuje uživatelům e-mailovou adresu [email protected] tak, aby se odhalil jakýkoli obsah, který by mohl ovlivnit činnost ostatních uživatelů, s úmyslem opravit totožnost v případě vhodnosti
5.4.) Společnost neodpovídá za škody, ztráty, nároky nebo výdaje, které produkuje:
i. interferencí, přerušení, selhání, vynechání, rozbití telefonů, zpoždění, zablokování nebo odpojení v činnosti elektronického systému způsobené nedostatky, přetíženími a chybami v telekomunikačních linkách a sítích nebo jinou příčinou mimo kontrolu společnosti;
ii. Neoprávněné intromise prostřednictvím použití maligních programů jakéhokoli druhu a prostřednictvím jakýchkoli komunikačních prostředků, jako jsou počítačové viry nebo jiné;
iii. nesprávné nebo nevhodné zneužití firemních webových stránek;
iv. bezpečnostní nebo navigační chyby způsobené nesprávnou funkcí prohlížeče nebo použitím jeho neaktualizovaných verzí . Správci společnosti si vyhrazují právo zcela nebo částečně stáhnout jakýkoli obsah nebo informace na webu.
5.5.) Společnost nevznáší žádnou odpovědnost za škodu jakéhokoli druhu, která by mohla být způsobena zneužitím služeb volně dostupných a používaných uživateli webu. Společnost je rovněž osvobozena od veškeré odpovědnosti za obsah a informace, které mohou být obdrženy v důsledku formulářů pro shromažďování údajů, a to pouze za poskytnutí popsaných služeb nabízených společností; Služby, jako je online obchod a požadavek na rozpočet. Na druhou stranu, v případě způsobení škody a ztrát způsobených nedovoleným nebo nesprávným použitím výše uvedených služeb
 
6.- DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ
6.1) Společnost Us uznává a souhlasí s tím, že veškeré ochranné známky, obchodní názvy nebo rozlišovací značky, všechna práva průmyslového a duševního vlastnictví, obsah a / nebo jiné prvky vložené do stránky jsou výlučným vlastnictvím společnosti a / nebo ti smluvní strany, které mají výhradní právo užívat je v hospodářské dopravě.V žádném případě přístup na webové stránky neznamená jakýkoliv druh zproštění, převodu, licence nebo úplného nebo částečného postoupení uvedených práv, pokud není výslovně uvedeno jinak. Současné právní podmínky webové stránky neposkytují uživatelům žádné jiné právo na užívání, změnu, využívání, reprodukci, distribuci nebo veřejnou komunikaci webové stránky a / nebo jejího obsahu, které nejsou výslovně uvedeny v tomto dokumentu.Jakékoli jiné použití nebo využíváníjakýchkoli práv bude podléhat předchozímu a výslovnému oprávnění, které je pro tento účel výslovně uděleno společností nebo třetí osobou vlastníkem dotyčných práv.
6.2) Obsah, texty, fotografie, návrhy, loga, obrázky, počítačové programy , zdrojové kódy a obecně jakákoli intelektuální tvorba existující na této stránce, stejně jako stránky jako celek, jako multimediální umělecká díla, jsou chráněny jako autorská práva právními předpisy o duševním vlastnictví. Společnost vlastní prvky, které vytvářejí grafický design svých webových stránek, menu, navigační tlačítka, HTML kód, texty, obrázky, textury, grafiku a jakýkoli jiný obsah webové stránky nebo v každém případě má odpovídající oprávnění pro použití uvedených prvků. Obsah poskytovaný na této webové stránce nesmí být reprodukován zcela nebo zčásti, ani předán ani registrován žádným informačním systémem, v žádné podobě ani na jakémkoli nosiči, pokud není písemně uděleno předchozí povolení. , výše uvedeného subjektu.
6.3) Je také zakázáno vymazávat, vyvarovat se nebo manipulovat s autorskými právy a společností, jakož i technickými ochrannými zařízeními nebo jakýmikoli informačními mechanismy, které mohou obsah obsahovat. Uživatel těchto webových stránek se zavazuje respektovat vyhlášená práva a vyhýbat se jakýmkoli činům, které by jim mohly poškodit a v každém případě vyhrazovat firmě výkon jakýchkoli prostředků nebo právních žalob, které mu odpovídají na obranu svých oprávněných práv duševního a průmyslového vlastnictví .
 
7. - OCHRANA ÚDAJŮ
7.1) Abyste mohli používat některé služby, uživatelé musí předem poskytovat určité osobní údaje. Za tímto účelem společnost automaticky zpracovává osobní údaje v souladu s obecnými nařízeními o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Za tímto účelem může uživatel uplatnitzásady sledované při zpracování osobních údajů (OCHRANA POLITIKY DATA), jakož i stanovení dříve stanovených účelů, jak je stanoveno v podmínkách definovaných v zásadách ochrany osobních údajů, které uvádí web.
 
8.- DÉLKA A ZRUŠENÍ
8.1) Poskytování služby tohoto webu a dalších služeb má v zásadě neurčitou dobu. Společnost však může ukončit nebo pozastavit jakoukoli službu portálu.Pokud to bude možné, společnost ukončí nebo pozastaví poskytování poskytované služby.
 
9.- VYSÍLÁNÍ
9.1) Společnost nebude odpovědná v případě nemožnosti poskytovat služby, pokud je to způsobeno dlouhodobými přerušeními dodávky elektrické energie,telekomunikačních linek, sociálních konfliktů, stávek, vzpoury, výbuchů, záplav, jednání a opomenutí vlády , a obecně všechny případy vyšší moci.
 
 
10.- COOKIES POUŽITÉ NA TÉTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
10.1.) Podle pokynů španělské agentury pro ochranu údajů postupujeme podrobněji o používání souborů cookie vytvořených touto stránkou s cílem co nejpřesněji informovat vás.
 
Tyto webové stránky používají následující vlastní soubory cookie: Partnerský program Ministerstvo konopí
 
Tyto webové stránky používají následující soubory cookie třetích stran: Google Analytics
 
10.- PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY A JURISDIKCE
10.1) Tyto právní podmínky se řídí španělským právem. V míře povolené zákonem, kdy se strany výslovně vzdávají jakékoliv jiné jurisdikce, která může odpovídat, souhlasí s tím, že se podrobí jurisdikci soudů a soudů, kde spadá firemní jméno společnosti.